• حلقه هاي مفقوده در ساختار توليد
  • احداث ايستگاه دوچرخه سواري بانوان
  • فراخوان جذب سرمايه گذار
  • ديدار شهردار شهرکرد با بانوان ملي پوش فوتبال استان
  • 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسي گرامي باد.

حلقه هاي مفقوده در ساختار توليد

کد خبر: 72457 تاریخ انتشار: 1400/03/18 08:38:00
نمایش: 44
اخبار
بررسي حلقه هاي مفقوده در ساختار توليدي کشور از موضوعات مهمي است که پس از تحريمهاي شديد  اهميت ويژهاي پيدا کرده ، اقتصادي در چند سال اخير در برنامه اقتصاد مقاومتي و تابآوري اقتصادي دولت است. هدف از انجام اين مطالعه پژوهشي، شناسايي حلقه هاي مفقوده در ساختار توليدي کشور است .اين شناسايي با بررسي و تعيين منشأ ساخت اقلام واردات کشور به تفکيک کدهاي چهاررقمي آيسيک صورت گرفته است.  قلم ميگردد. تنظيم 9090) بالغ بر HS برحسب کدهاي تعرفه ( 991۹اقلام واردات گمرکي کشور در سال  يکي از نوآوريهاي اين پژوهش بوده که با BEC و کدهاي آيسيک و کدهاي HSکدهاي متناظر بين کدهاي استفاده از دستورالعملها و راهنمايي دريافتي از دفتر آماري سازمان ملل امکانپذير شده است. يکي از ويژگيهاي جدول تناظر تدوين شده در اين پژوهش، شناسايي اقلام واردات از نظر مراحل طي شده در زنجيره توليد آنها است که بخش اعظم آن به دو صورت خام و فراوري شده وارد چرخه توليد داخلي کشور ميشود.   اين است که هر کالاي وارداتي که عمده زنجيره ارزش توليد آن در کشور مبدأ طي ، فرض ما در اين تحقيق . مبين وجود حلقه هاي مفقوده توليد در ارتباط با آن کالا است ، شده و بهصورت فراوري شده وارد کشور شود رشته فعاليت توليدي به تفکيک 9۱4 برحسب منشأ ساخت در قالب 991۹ کل اقلام وارداتي کشور در سال کدهاي چهاررقمي آيسيک شناسايي شدهاند. در هر رشته فعاليت توليدي (در سطح کدهاي چهاررقمي آيسيک) اقلام وارداتي به تفکيک درجه فراوري (خام يا فراوريشده) مورد شناسايي قرار گرفته است و ميتوان از آن براي ارزيابي حلقه هاي مفقوده توليد کشور مرتبط با آن کالا استفاده کرد.

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه